ver.di international

  Защо ver.di?
 (Bulgarisch)

  Защо ver.di?
 (Bulgarisch)

  Затова ver.di!
  Много са причините, защото...

  ... днес без синдикати светът би бил различен.
Много от условията на труд и живот, които днес се разбират от само себе си, са достижение благодарение на синдикатите – ние искаме да подсигурим и доразвием тези условия. За целта ни е нужна стабилна членска база и затова се нуждаем и от Вас!

  Вследствие от измененията в трудовия свят, глобализацията и демографските промени, нашето общество е изправено пред сериозни социални, политически и икономически предизвикателства. Сам човек не може да постигне нищо. Само като солидарна общност можем успешно да отстояваме нашите интереси.

  ver.di – Обединеният синдикат на заетите в сферата на услугите – със своите близо 2 милиона членове е фактор, който е в състояние успешно да отстоява интересите на отделния човек в икономиката и политиката.

  Ние се борим за подобряване на условията на труд и за запазване на работните места. Ние водим преговори по КТД, консултираме работническите съвети и комитети на персонала, извършваме политическо лобиране на национално и международно ниво. Ние се ангажираме и по теми, касаещи цялото общество, напр. пенсионната политика, здравеопазването, социалните и образователните системи.

  СИЛНИ С ver.di – СИЛНИ С ВАС
  Приобщете се! Много са добрите аргументи за членство в ver.di.

  ЕДИН СИНДИКАТ ЗА ВСИЧКИ,
  защото само заедно ние сме силни! Ние обединяваме интересите на нашите членове – чрез нашата общност отделният човек става силен. Ние черпим единство от многообразието. За разлика от професионалните съюзи, ние обединяваме хора с различни професии от бранша. На груповия егоизъм ние противопоставяме солидарността и работим заедно в една посока.

  СПРАВЕДЛИВА ВНОСКА ЗА ВСЕКИ
  Който има повече, плаща повече – който има по- малко, плаща по-малко. Нашите членове допринасят за дееспособността на синдиката с 1% от редовния си месечен брутен доход. Който не работи, плаща намалена вноска.
Освен това, членският внос може да се приспада от данъците.

  УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕ
  ver.di се ангажира трайно по отношение на: правото на труд, добри условия за труд и професионална подготовка, справедливо заплащане, равно заплащане за равен труд, приемливо минимално заплащане, съчетаване на работа и семеен живот, справедливи рамкови условия, солидарност в политиката за здравеопазването и пр.

  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНОТО МЯСТО

  ver.di се ангажира по отношение на основните права по месторабота, на правото на участие при взимането на решения, на равнопоставеността и признанието. ver.di подкрепя и консултира представителите на младите хора, членовете на работническите съвети и комитетите на персонала, за да има ефективно представителство на интересите за заетите лица по месторабота както и на всеки отделен член при спорове с работодателя или възложителя.

  ГЛОБАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА П
  редставителите на ver.di се ангажират да работят за подобряване на условията на труд в международен план, за да не се създават условия за противопоставяне на заетите лица един срещу друг.

  УЧАСТИЕ ВЪВ ver.di!
  ver.di е демократична организация - който желае да участва в определянето на посоката на развитие, може да се включи активно. Възможности за това дават събранията на членовете, комисиите по КТД, групите по месторабота. Членовете на ver.di се ангажират да търсят решения на трудовите проблеми в работническите съвети и комитетите на персонала, заедно с организацията по месторабота и нейния синдикален председател. Наши представители на интересите участват компетентно в работата на надзорните органи на самоуправление на здравни и пенсионни застрахователни дружества, професионални сдружения, организации за колективно управление на авторски права.

  ЗАЩИТА и СИГУРНОСТ

  НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРОИЗТИЧАЩИ ПРАВА ОТ КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
Ч
  леновете на ver.di, които работят във фирми, обвързани с колективното трудово договаряне се ползват от защитата на КТД. Оказва им се подкрепа при съдебен спор във връзка с права, произтичащи от КТД. Лицата, които не са членове, могат да разчитат единствено на това, че работодателят доброволно ще се придържа към постигнатите договорености – те не им се полагат по закон.

  КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ УРЕЖДАТ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПО-ДОБРЕ ОТ ЗАКОНИТЕ
У
  споредно с трудовото възнаграждение, КТД урежда и работното време, правото на отпуск, правото на бонус за отпуск и други придобивки в полза на заетите лица. Така например редица колективни трудови договори гарантират 30 дни отпуск на базата на 5-дневна работна седмица. Без КТД или съответен трудов договор, важи Федералният закон за отпуските – отпускът се намалява до 4 седмици. Допълнителни плащания като например бонус за отпуск, се гарантират само в КТД. Същото важи и за освобождаване от работа при специални случаи.

  КОМПЕТЕНТНА ПРАВНА ПОМОЩ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
П
  равните консултации играят важна роля във ver.di. Независимо дали става въпрос за трудово или социално право, членовете имат на разположение компетентни специалисти за съвет. А в случай че се стигне до трудово правни конфликти, специализирани юристи дават не само консултации, но и всеобхватна и безвъзмездна юридическа защита – естествено единствено за членове. Правната защита, която ver.di дава при нужда, включва и представителство пред съдебните органи. Това важи при спорове със социалните институции, пенсионните фондове и застрахователитe срещу злополуки, държавните здравни каси или Федералната служба по заетостта.


  ПОДКРЕПА ПРИ СТАЧКИ
  Понякога преговорите по КТД не дават резултат или работодателят се опитва едностранно да наложи своите интереси. Тогава неминуемо се стига до стачка. Тъй като при стачка или локаут работодателят не плаща трудовото възнаграждение, ver.di подпомага членовете си. За да се предотвратят икономически загуби, ver.di плаща помощи при стачка.


  ЕФЕКТИВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО МЕСТОРАБОТА С
  ъбрания на членовете, комисии за колективно трудово договаряне, доверени лица, законни и вътрешнофирмени представители на интересите и ver.di се ангажират заедно за постигане на тези интереси и намиране на решения при проблеми.