Добри аргументи за ver.di (bulgarisch)

16.01.2024

... без синдикати светът днес би бил различен. Много от условията на труд и живот, които меж- дувременно се приемат за нещо естествено, са достижения благодарение на синдикатите – ние искаме да подсигурим и доразвием тези условия. За целта ни е нужна стабилна членска база, зато- ва се нуждаем и от Вас!

Добро заплащане – гарантирано за чле- новете
Членовете на ver.di, които работят във фирми, обвързани в колективното трудово договаряне, се ползват от защитата на Колективния трудов договор (КДТ). Оказва им се подкрепа при съде- бен спор относно права, произтичащи от КТД. Лицата, които не са членове, могат да разчитат единствено на това, че работодателят добровол- но ще се придържа към постигнатите договоре- ности – те не им се полагат по закон. Успоредно с трудовото възнаграждение, КТД урежда и работното време, правото на отпуск, правото
на бонус за отпуск и редица други придобивки в полза на заетите лица.

Компетентна правна помощ
Правните консултации играят важна роля във ver.di. Компетентни специалисти консултират членовете при въпроси, свързани с трудовото или социалното законодателство. А в случай че се стигне до конфликти, специализирани юрис- ти дават не само консултации, но и всеобхватна и безвъзмездна юридическа защита – естестве- но единствено за членове.

Финансова помощ при стачки
Понякога преговорите по КТД не дават резултат или работодателят се опитва едностранно да на- ложи интересите си. Тогава неминуемо се стига до стачка. Тъй като при стачка или локаут рабо- тодателят не изплаща трудово възнаграждение, ver.di подпомага членовете си и плаща помощ при стачка.

Защита на правата на работното място
ver.di се ангажира по отношение на основните права по месторабота, на правото на заетите лица да участват във взимането на решения, за равнопоставеност и признание. ver.di подкрепя и консултира представителите на младите хора, членовете на работническите съвети и комите- тите на персонала, за да има ефективно пред- ставителство на интересите за заетите лица по месторабота, както и на всеки отделен член при спорове с работодателя.

Успешно представи- телство на интереси- те на заетите лица
Заедно с членовете на комисиите за преговори по колективното договаряне, с доверениците на синдикатите и представителствата на за- етите лица по месторабота, ver.di се застъпва за отстояване на интересите на заетите лица и при решаване на вътрешнофирмени проблеми. Представителите на ver.di се ангажират и за по- добряване на условията на труд в международен план. ver.di е демократична организация – който желае да участва в определянето на посоката на развитие, може да се включи активно.

Упражняване на влияние
ver.di се ангажира трайно по отношение на пра- вото на труд, добри условия на труд и профе- сионална подготовка, справедливо заплащане, равно заплащане за равен труд, приемливо минимално възнаграждение, съчетаване на работа и семеен живот, справедливи пенсии, солидарност в политиката за здравеопазването и редица други въпроси.

Един синдикат за всички
Само сплотени ние сме силни! Обединяваме интересите на членове ни – чрез нашата общ- ност отделният човек става силен. Ние черпим единство от многообразието. За разлика от професионалните съюзи, ние обединяваме хора с различни професии oт един бранш. Противопоставяме солидарността на груповия егоизъм и работим заедно в една посока.

Обучение и информираност
Членовете на ver.di знаят повече от другите благодарение на широк спектър от въз- можности за квалификация и повишаване
на квалификацията – безвъзмездно или на преференциални цени. Списанието за члено- ве „PUBLIK“ информира редовно по общест- вено-политически, икономически и културни теми. В допълнение се изпраща бюлетин с актуална професионална и браншова инфор- мация.

Ползи и преферен- ции
Редица фирми-партньори предлагат изгодни оферти за покупки, входни билети с намале- ние, атрактивни предложения за почивка и екскурзия, както и проверени застраховател- ни и финансови оферти при преференциални условия.

Справедлива вноска за всеки
Който има повече, плаща повече, който има по-малко, плаща по-малко. Нашите членове допринасят за дееспособността на синдиката с 1% от редовния си месечен брутен доход. Който не работи, плаща намалена вноска.
Просто попълнете приложеното заявление за членство или онлайн заявлението. mitgliedwerden.verdi.de

 

Консултация и помощ
Ползите за членовете са разнообразни. ver.di предлага на членовете си различни и значи- телни услуги:

  • консултации и представителство пред съда по въпроси от трудовото и социалното законодателство;
  • безплатно данъчно обслужване от доброволци;
  • безплатна първоначална консултация по телефона при проблем, касаещ наемното право;
  • информация и консултация по въпроси относно пенсиниране;
  • финансова помощ в размер на 25 евро/ ден при злополука в извънработно време с престой в болница най-малко 48 часа;
  • GUV-FAKULTA осигурява помощ при щети, претърпени в рамките на професионална заетост (при годишна вноска 24 евро);
  • информация и консултация за самонаети лица;
  • информация и консултация за безработни;
  • безплатнамеждународна студентска идентификационна карта (ISIC) за обучаващи се, ученици и студенти;
  • и много други. verdi.de/service