Υπάρχουν πολλοί κα- λοί λόγοι για να είναι κανείς μέλος του ver.di (griechisch)

08.06.2023

Χωρίς τα συνδικάτα, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός σήμερα. Πολλές από τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που εμείς θεωρούμε πλέον δεδομένες, έχουν επικρατήσει χάρις στα συνδικάτα – μέλημά μας είναι η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση αυτών των συνθηκών. Για να το πετύχουμε, χρει- αζόμαστε γερά θεμέλια από οργανωμένα μέλη, χρειαζόμαστε κι εσάς.

Εγγυόμαστε στα μέλη μας καλές συλλογικές συμβάσεις
Τα μέλη του ver.di, τα οποία απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, χαίρουν της προστασίας των συλλο- γικών συμβάσεων. Παράλληλα, υποστηρίζονται
σε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένη η έννομη προστασία των δικαιωμάτων τους. Όσοι δεν είναι μέλη, απεναντίας, μπορούν απλώς να ελπίζουν ότι ο εκάστοτε εργοδότης θα προσφέρει εθελοντικά τις παροχές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς να γεννάται αντίστοιχο έννομο δικαίωμα γι’ αυτούς. Πέρα από τις αμοιβές, οι συλ- λογικές συμβάσεις εργασίας διασφαλίζουν και τους χρόνους εργασίας, το δικαίωμα αδείας, το επίδομα αδείας και άλλα πολλά θέματα.

Ικανότατη νομική υποστήριξη από ειδικούς
Στο ver.di η νομική υποστήριξη είναι από τα βασι-κά μελήματά μας. Ανεξάρτητα από το αν αφορά το εργατικό ή το κοινωνικό δίκαιο, τα μέλη μας έχουν δίπλα τους ικανούς συμβούλους. Αν μάλιστα προκύψουν διαφορές, εξειδικευμένοι νομικοί αναλαμβάνουν να παράσχουν όχι μόνο συμβουλές αλλά και ολοκληρωμένη και δωρεάν νομική προστασία — φυσικά μόνο στα μέλη.

Επίδομα απεργίας για εργατικούς αγώνες
Ορισμένες φορές οι διαπραγματεύσεις μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας οδηγούνται σε οριακό σημείο ή ο εργοδότης θέλει να επιβάλει μονομερώς τα συμφέροντά του. Τότε η απεργία είναι συχνά αναπόφευκτη. Δεδομένου ότι ο εργοδότης δεν καταβάλλει στον εργαζόμενο μισθό σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας, το ver.di παίρνει θέση
στο πλευρό των μελών του και χορηγεί απεργιακό βοήθημα.

Διαφύλαξη των ατομικών δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας
Το ver.di στηρίζει έμπρακτα την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στην επιχείρηση, την συναπόφαση, την ισότητα και την αναγνώριση. Το ver.di λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τους εκπροσώπους νέων, τα μέλη συμβουλίων εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με στόχο την αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων μέσα στην επιχείρηση, αλλά και προς κάθε μεμονωμένο μέλος του, σε περίπτωση αντιπαραθέσεων με τον εργοδότη του.

Αποτελεσματική εκπροσώπηση συμφερόντων
Το ver.di δραστηριοποιείται από κοινού με επιτροπές συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνδικαλιστικούς εκπροσώπους στην επιχείρηση και επι- χειρησιακούς εκπροσώπους συμφερόντων για την εδραίωση των συμφερόντων τους και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την επιχείρηση. Αλλά και σε διεθνές επίπεδο αναπτύσσουν οι εκπρόσω- ποι του ver.di τη δράση τους για την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Πέραν τούτων, το ver.di είναι μια οργάνωση δημοκρατική: Όποιος θέλει να έχει λόγο στις εξελίξεις, μπορεί να συμμετάσχει ενεργά.

Άσκηση επιρροής
Το ver.di εργάζεται συστηματικά για το δίκαιο στην εργασία, για καλές συνθήκες εργασίας και κατάρτισης, για δίκαιες αμοιβές, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και θέσπιση αποδεκτού κατώτατου μισθού, για τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, για δίκαιες συντάξεις, για μια πολιτική αλληλεγγύης στην υγεία και πολλά άλλα ακόμα.

Ένα συνδικάτο για όλους
Γιατί μόνο ενωμένοι είμαστε δυνατοί! Συνασπίζουμε τα συμφέροντα των μελών μας, και μέσα από την κοινότητά μας ενισχύουμε κάθε μεμονωμένο άτομο. Αντλούμε ενότητα από την πολυμορφία. Σε αντίθεση με τους επαγγελματικούς συλλόγους, στο ver.di ενώνουμε κάτω από την ίδια στέγη επαγγελματίες από πολλούς και διαφο- ρετικούς κλάδους. Στην συντεχνιακή ιδιοτέλεια αντιτάσσουμε την αλληλεγγύη και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για κοινούς σκοπούς.

Κατάρτιση και εποπτεία
Τα μέλη του ver.di είναι καλύτερα ενημερωμένα από άλλους: μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλο- γών εξειδίκευσης και επιμόρφωσης που παρέχεται δωρεάν ή με ευνοϊκούς όρους. Το «PUBLIK», το περιοδικό του ver.di για τα μέλη του, ενημε- ρώνει σε τακτά διαστήματα για θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό. Επίσης, τα μέλη έχουν στη διάθεσή τους ενημερωτικά δελτία (newsletter) καθώς και πληροφορίες για επίκαιρα κλαδικά και επαγγελματικά θέματα.

Προνόμια και ειδικές προσφορές
Πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις προσφέρουν δυνατότητες για οικονομικές αγορές, εκπτωτικά εισιτήρια, ελκυστικά πακέτα ταξιδιών και διακοπών καθώς και ελεγμένες ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές προσφορές σε προνομιακές τιμές.

Δίκαιες εισφορές μέλους για όλους
Όποιος έχει περισσότερα, πληρώνει περισσότερα. Όποιος έχει λίγα, πληρώνει λίγα. Συνεισφέροντας το 1 % του τακτικού ακαθάριστου εισοδήματός τους, τα μέλη μας στηρίζουν ένα δυναμικό συν- δικάτο. Μάλιστα, όποιος δεν είναι εργαζόμενος, καταβάλλει μειωμένες εισφορές.
Αρκεί να συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση προσχώρησης ή να γίνετε μέλος μέσω διαδικτύου. mitgliedwerden.verdi.de

 

Συμβουλευτική
και υποστήριξη
Η συμμετοχή αξίζει! Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει το ver.di στα μέλη του είναι ποικί- λο και ευρύ:

  • Συμβουλευτική και εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου σε θέματα ή προβλήματα που σχε- τίζονται με το εργατικό και το κοινωνικό δίκαιο
  • Δωρεάν συμβουλευτική από εθελοντές για θέματα μισθοδοσίας
  • Δωρεάν αρχική τηλεφωνική υποστήριξη από εθελοντές σχετικά με το δίκαιο των μισθώσεων
  • Ατομική συμβουλευτική για συνταξιοδοτικά θέματα
  • 25 Ευρώ ημερήσιο επίδομα αποζημίωσης νοσηλείας σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας (ισχύει σε περιπτώσεις τουλάχιστον 48ωρης νοσηλείας σε νοσοκομείο)
  • Αρωγή σε περιπτώσεις ζημιών που συνδέονται με την εργασία μέσω της GUV-FAKULTA (εισφο- ρά μόνον 24 Ευρώ ετησίως)
  • Πληροφορίες και συμβουλευτική για αυτοαπασχολούμενους
  • Πληροφορίες και συμβουλευτική για ανέργους
  • Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα (ISIC), δωρεάν, για καταρτιζόμενους, σπουδαστές και μαθητές
  • Και πολλά περισσότερα... verdi.de/service