Dobre powody przemawiające za ver.di (polnisch)

11.03.2024

Bez związków zawodowych świat wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Wiele warunków pracy i życia, które w międzyczasie stały się oczywistością, są zasługą związków zawodowych – te warunki chce- my chronić i poprawiać. W tym celu potrzebujemy silnej bazy członkowskiej, w tym celu potrzebujemy także Ciebie!

Dobre wynagrodzenia – dla członków zagwarantowane
Członkowie ver.di, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach objętych układami zbiorowymi pracy, korzystają z ochrony wynikającej z tych układów. Uzyskują oni wsparcie tam, gdzie ich praw trzeba dochodzić sądownie. Pracownicy niebędący człon- kami mogą mieć jedynie nadzieję, że pracodawca dobrowolnie wypłaci im świadczenia wynikające z układów zbiorowych – prawo do tych świadczeń im nie przysługuje. Oprócz wynagrodzeń układy zbiorowe regulują również czas pracy, prawo do urlopu, dodatek urlopowy oraz wiele innych rzeczy.

Kompetentne doradztwo prawne
Pomoc prawna stoi w ver.di na pierwszym miejscu. Obojętnie, czy chodzi o prawo pracy, czy prawo socjalne – członkowie znajdą zawsze kompetent- ne osoby, do których mogą się zwrócić. A jeżeli dojdzie do konfliktu, nasi wyspecjalizowani prawnicy oprócz porad oferują także szeroką i bezpłatną ochronę prawną – oczywiście tylko dla członków ver.di.

Zasiłek strajkowy w przypadku sporów zbiorowych
Czasami wyczerpują się dalsze możliwości negocjacji układów zbiorowych lub pracodawca chce jednostronnie przeforsować swoje interesy. Wówczas często nie daje się uniknąć strajku. Ponieważ podczas strajku lub lokautu pracodawcy nie płacą wynagrodzeń, ver.di w odniesieniu do swoich członków ich w tym zastępuje i wypłaca zasiłek strajkowy.

Ochrona praw w miejscu pracy
ver.di angażuje się na rzecz przestrzegania praw podstawowych w zakładach pracy, partycypacji pracowników w zarządzaniu, równouprawnienia i szacunku. ver.di wspiera i doradza organom przedstawicielskim młodzieży oraz radom zakładowym
i pracowniczym w sprawach skutecznego reprezentowania ich interesów w zakładach pracy oraz każdemu członkowi w przypadku konfliktu ze swoim pracodawcą. 

Skuteczna reprezentacja interesów
Wspólnie z komisjami ds. układów zbiorowych pracy, mężami zaufania oraz zakładowymi organami przedstawicielskimi ver.di angażuje się na rzecz egzekwowania praw i interesów pracowników w zakładach pracy oraz rozwiązywania problemów zakładowych. Także na arenie międzynarodowej ver.di zabiega o poprawę warunków pracy. A do tego – ver.di jest organizacją demokratyczną: kto chce współdecydować o tym, co i jak, może w ver.di aktywnie działać.  

Wywieranie wpływu
ver.di ver.di długofalowo angażuje się na rzecz prawa do pracy, dobrych warunków pracy i nauki zawodu, sprawiedliwej płacy, jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę, zadowalającego wynagrodzenia minimalnego, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, adekwatności emerytur, solidarnej polityki zdrowotnej, i tak dalej.

Jeden związek zawodowy dla wszystkich
Tylko jednością jesteśmy silni! Skupiamy interesy naszych członków i dzięki naszej wspólnocie wzmacniamy każdą jednostkę. Jedność czerpiemy z różnorodności. W odróżnieniu od organizacji samorządu zawodowego zrzeszamy ludzi o zupełnie różnych zawodach z jednej branży. Zbiorowemu egoizmowi przeciwstawiamy solidarność i dążymy do tego samego celu.

Edukacja i wiedza
Członkowie ver.di wiedzą więcej niż inni – dzięki bogatej ofercie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie i podnoszenie kwalifikacji – bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Gazeta związkowa „PUBLIK” regularnie informuje na tematy społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne. Ponadto są newslettery i aktualne informacje branżowe i zawodowe.

Korzyści i zniżki
Wiele współpracujących z nami firm oferuje korzystne możliwości zakupów, zniżkowe bilety wstępu, atrakcyjne warunki wyjazdów i podróży oraz zweryfikowane umowy ubezpieczeniowe i finansowe na preferencyjnych warunkach.

Sprawiedliwa składka członkowska dla wszystkich
Kto ma więcej, płaci więcej – kto ma mało, płaci mało. Nasi członkowie, płacąc jeden procent swoich regularnych dochodów brutto, umożliwiają działalność silnego związku zawodowego. A kto nie pracuje zawodowo, opłaca składkę ulgową.
Po prostu wypełnij załączoną deklarację członkowską lub zapisz się online. mitgliedwerden.verdi.de

 

Doradztwo i wsparcie
Członkostwo w związku się opłaca. Paleta świadczeń oferowanych przez ver.di swoim członkom jest bogata i różnorodna:

  • Doradztwo i reprezentacja na rozprawach w przypadku pytań lub problemów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego
  • Bezpłatny serwis podatkowy świadczony na zasadzie wolontariatu
  • Bezpłatne telefoniczne porady w sprawach najmu
  • Informacje i doradztwo w sprawach emerytalno- rentowych
  • 25 euro zasiłku dziennego za każdy dzień pobytu w szpitalu w razie wypadku w czasie wolnym (co najmniej 48-godzinna hospitalizacja)
  • Pomoc z kasy pomocowej GUV-FAKULTA w przypadku szkód powstałych w trakcie wykony- wania czynności zawodowych (składka: zaledwie 24 euro na rok)
  • Informacje i doradztwo dla pracowników samo- zatrudnionych
  • Informacje i doradztwo dla osób bezrobotnych
  • Bezpłatna międzynarodowa legitymacja studenc ka (ISIC) dla uczniów i studentów
  • I tak dalej verdi.de/service