ver.di international

  Dlaczego ver.di? (Polnisch)

  Dlaczego ver.di? (Polnisch)

  Dlatego ver.di!
 Jest wiele dobrych powodów, dla których warto zostać członkiem, bowiem...

  ... bez związków zawodowych świat wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Warunki pracy i życia, które w międzyczasie stały się oczywiste, są zasługą związków zawodowych – te warunki chcemy zabezpieczyć i poprawiać. W tym celu potrzebujemy silnej bazy członkowskiej, w tym celu potrzebujemy także Ciebie!

  Nasze społeczeństwo stoi przed dużymi społecznymi, politycznymi i demogra cznymi wyzwaniami ze względu na zmiany zachodzące w świecie pracy, globalizację i zmiany demogra czne. W obliczu tych wyzwań pojedynczy człowiek sam nic nie osiągnie. Tylko w silnej wspólnocie opierającej się na solidarności możemy skutecznie bronić naszych interesów.

  ver.di – Zjednoczony Związek Zawodowy Pracowników Usług – ze swoimi 2 milionami członków jest przeciwwagą dla gospodarki i polityki, wobec których skutecznie reprezentuje interesy jednostki.

  Zabiegamy o poprawę warunków pracy i walczymy o utrzymanie miejsc pracy. Prowadzimy negocjacje układów zbiorowych pracy, doradzamy m.in. radom zakładowym i pracowniczym oraz upra- wiamy lobbing polityczny na arenie krajowej i międzynarodowej. I angażujemy się w sprawy o charakterze ogólnospołecznym, jak np. polityka emerytalno-rentowa, ochrona zdrowotna, system za- bezpieczenia społecznego i system edukacji.

  SILNI Z VER.DI – SILNI Z TOBĄ 

  Dołącz do nas – jest dużo dobrych powodów, dla których warto zostać członkiem ver.di:

  JEDEN ZWIAZEK ZAWODOWY DLA WSZYSTKICH
  Bowiem tylko jednością jesteśmy
silni! Skupiamy interesy naszych
członków i tworząc wspólnotę wzmacniamy także jednostki. Jedność czerpiemy z różnorodności. W odróżnieniu od organizacji samorządu zawodowego jednoczymy ludzi o zupełnie różnych zawodach z jednej branży. Solidarność przeciwstawiamy grupowemu egoizmowi i działamy razem.

  SKŁADKA SPRAWIEDLIWA DLA WSZYSTKICH
  Kto ma więcej, płaci więcej – kto ma mniej, płaci mniej. Nasi członkowie, płacąc jeden procent regularnych dochodów brutto, nansują działalność związku zawodowego, który ma zdolność wywierania wpływu. A kto nie pracuje zawodowo, opłaca składkę ulgową. A poza tym składkę członkowską można odpisać od podatku.

  WYWIERANIE WPŁYWU
  ver.di długofalowo zabiega o prawo do pracy, o dobre warunki pracy i kształcenia, sprawiedliwą płacę, równe wynagrodzenie za równą pracę, zadowalające wynagrodzenie minimalne, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, sprawiedliwe warunki ramowe, solidarną politykę zdrowotną...

  OCHRONA PRAW OSOBISTYCH W MIEJSCU PRACY
  ver.di angażuje się na rzecz przestrzegania praw podstawowych w zakładach pracy, partycypacji pracowników w zarządzaniu, równouprawnienia i szacunku. ver.di wspiera i doradza przedstawicielom młodzieży oraz radom zakładowym i pracowniczym, jak skutecznie reprezentować ich interesy w zakładach pracy, oraz każdemu członkowi w przypadku kon iktów z jego pracodawcą lub zleceniodawcą.

  REPREZENTACJA INTERESÓW PRACOWNIKÓW
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
  Przedstawiciele ver.di angażują się na arenie międzynarodowej na rzecz poprawy warunków pracy, aby pracownicy nie byli rozgrywani przeciwko sobie.

  ZAANGAZOWANIE SIE W VER.DI 

  ver.di jest organizacją demokratyczną: kto chce współdecydować o tym, co i jak, może się aktywnie włączyć w działalność. Temu celowi służą zgromadzenia członków, komisje ds. negocjacji układów zbiorowych, koła zakładowe. Członkowie ver.di w radach zakładowych i pracowniczych wspólnie ze swoją organizacją i sekretarzami związkowymi angażują się w poszukiwanie rozwiązań np. problemów zakładowych. A nasi przedstawiciele reprezentujący interesy pracownicze wnoszą swoje kompetencje na forum samorządowych organów nadzorczych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, branżowych towarzystw ubezpieczeniowych, podmiotów zbiorowego zarządzania prawami.