ver.di international

  Pročver.di? (Tschechisch)

  Pročver.di? (Tschechisch)

  Proto ver.di!

  Je celá řada dobrých důvodů, proč se zapojit, neboť...

  ... bez odborů by svět dnes vypadal jinak. Spoustu pracovních
a životních podmínek, které jsou nyní samozřejmé, prosadily odbory. A právě tyto podmínky chceme zajišťovat a dále rozvíjet. K tomu potřebujeme silnou členskou základnu, k tomu potřebu- jeme i Vás!   Naše společnost stojí v důsledku změn ve světě práce, globalizace a demografického vývoje tváří v tvář velkým sociálním, politickým a ekonomickým výzvám. Jedinec zde sám nezmůže nic. Pouze v silném solidárním společenství můžeme úspěšně hájit naše zájmy. ver.di – Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (Sdružený odborový svaz služeb) s téměř dvěma miliony členů představuje protiváhu, která účinně zastupuje každého jednotlivce vůči ekonomické a politické sféře.   Zasazujeme se o zlepšování pracovních podmínek a bojujeme za zachování pracovních míst. Vedeme kolektivní vyjednávání, poskytujeme poradenství mimo jiné radám zaměstnanců a personálním radám a provozujeme politický lobbing na národní a mezinárodní úrovni. Zabýváme se celospolečenskými tématy, např. důchodovou politikou, zdravotnictvím, sociálními a vzdělávacími systémy.

  SILNÍ S VER.DI – SILNÍ S VÁMI
  Zapojte se – existuje mnoho dobrých důvodů, proč se stát členem ver.di: SOLIDARITA a SPRAVEDLNOST  JEDEN ODBOROVÝ SVAZ 
PRO VŠECHNY


  Jedině společně máme sílu!
 Sdružujeme zájmy našich členůa s naším společenstvím posilu-
jeme i každého jednotlivce. Čerpáme jednotu z rozmanitosti. Oproti profesním svazům sdružujeme příslušníky nejrůznějších povolání v jednom odvětví. Proti skupinovému egoismu stavíme solidaritu a táhneme všichni za jeden provaz.

  OD KAŽDÉHO SPRAVEDLIVÝ PŘÍSPĚVEK 

  Kdo má více, více platí. Kdo má málo, málo i platí. S jedním procentem z řádného hrubého příjmu financují naši členové akceschopný odborový svaz. Kdo je bez zaměstnání, platí snížený příspěvek. Ostatně, členský příspěvek lze odečíst z daní.  AKTIVNĚ OVLIVŇOVAT
  
ver.di se trvale zasazuje o právo na práci, dobré pracovní a vzdělávací podmínky a spravedlivé odměňování, o stejnou mzdu za stejnou práci, přijatelnou minimální mzdu, o slučitelnost profesního a rodinného života, spravedlivé rámcové podmínky, solidární zdravotní politiku...   DODRŽOVÁNÍ OSOBNOSTNÍCH
PRÁV NA PRACOVIŠTI


  ver.di usiluje o dodržování základních práv v závodech, zapojení zaměstnanců do rozhodování, rovnoprávnost a uznání. ver.di poskytuje podporu a poradenství zástupcům mladých, radám zaměstnanců a personálním radám v zájmu účinného zastupování zájmů zaměstnanců v závodě a všem členům pak v případě konfliktů se zaměstnavateli či zadavateli.  ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ
NA CELÉM SVĚTĚ


  Představitelé ver.di na mezinárodní úrovni usilují o zlepšování pracovních podmínek i o to, aby se zaměstnanci nedostávali do pozice rivalů.


  ZAPOJIT SE DO VER.DI 

  ver.di je demokratická organizace. Kdo chce spolurozhodovat o dalším směřování cesty, ten se může aktivně zapojit. K tomu fungují členské schůze, tarifní komise, podnikové výbory. Členové ver.di se v radách zaměstnanců a personálních radách společně se svojí organizací a odborovými tajemníky zasazují o řešení napří- klad podnikových problémů. A naši zástupci zájmů uplatňují své odborné znalosti v dozorčích grémiích samosprávy zdravotních a důchodových pojišťoven, zákonných úrazových pojišťoven či kolektivních správců práv.