ver.di international

  Zašto ver.di? (Serbisch)

  Zašto ver.di? (Serbisch)

  Zato ver.di!
  Postoji puno dobrih razloga za učestvovanje, jer ...

  ... bez sindikata bi svet danas drugačije izgle- dao. Mnogi uslovi života i rada, koji se u među- vremenu podrazumevaju i uopšte ne dovode u pitanje, sprovedeni su upravo zahvaljujući sindi- katima. Naš cilj je da te uslove očuvamo i dalje razvijamo. U tu svrhu su nam potrebni članovi na koje možemo da računamo, a za to ste nam potrebni i Vi!

  Naše društvo se zbog promena u sektoru rada, zbog globalizacije i demografskih previranja suočava sa značajnim socijalnim, političkim i ekonomskim izazovima. Pojedinac tu ne može ništa sam da postigne. Samo kroz snažnu soli- darnu zajednicu smo u mogućnosti da uspešno zastupamo naše interese.

  Sindikat ver.di – Ujedinjeni sindikat uslužnih de- latnosti – sa svojih oko 2 miliona članova pred- stavlja protivtežu koja efikasno zastupa interese pojedinaca naspram privrede i politike.

  Radimo na poboljšanju uslova rada i borimo se za očuvanje radnih mesta. Vodimo tarifne pre- govore, konsultujemo savete radnika i službeni- ka, a takođe i promovišemo političke interese na nacionalnom i internacionalnom nivou. Zalaže- mo se za opšte društvene teme poput penzione politike, zdravstva, socijalnih i obrazovnih siste- ma.

  SNAŽNO SA SINDIKATOM ver.di – SNAŽNO SA VAMA
  Pridružite nam se, jer ima toliko mnogo dobrih razloga da budete član sindikata ver.di:

  SOLIDARNOST i PRAVEDNOST

  JEDAN SINDIKAT ZA SVE
  Zajedno smo jači! Objedinjujemo interese naših članova i jačamo pojedince svojom zajednicom. Stvaramo jedinstvo iz mnoštva. Za razliku od profesionalnih asocijacija, ujedinjujemo osobe potpuno različitih zanimanja unutar iste struke. Egoizmu grupe suprotstavljamo solidarnost i objedinjujemo snage.

  PRAVEDAN IZNOS ČLANARINE ZA SVE
  Ko ima više, plaća više – ko ima manje, plaća manje. Sa jednim procentom svog redovnog bruto dohotka naši članovi omogućavaju efika- san rad sindikata. Onaj ko nije u radnom odno- su, plaća umanjeni iznos članarine. Osim toga, članarina može da se odbije od poreza.

  AKTIVNI UTICAJ
  ver.di se uporno zalaže: za pravo na rad, dobre uslove rada i obrazovanja kao i pravednu zara- du, istu platu za isti posao, prihvatljivu minimal- nu platu, usklađivanje posla i porodice, praved- ne okvirne uslove, solidarnu zdravstvenu politiku ...

  OČUVANJE LIČNIH PRAVA NA RADNOM MESTU
  ver.di se zalaže za osnovna prava na radnom mestu, zajedničko odlučivanje zaposlenih, ravnopravnost i uvažavanje. Sindikat ver.di podr- žava i savetuje zastupnike mladih kao i savete radnika i službenika za efikasno zastupanje inte- resa unutar preduzeća kao i svakog svog člana u sporovima sa poslodavcem ili nalogodavcem.

  ZASTUPANJE INTERESA ZAPOSLENIH ŠIROM SVETA
  Predstavnice i predstavnici sindikata ver.di se na internacionalnom nivou zalažu za poboljšanje uslova rada, kako zaposleni ne bi bili međusob- no izigrani.

  PRIDRUŽITE SE SINDIKATU ver.di!
  ver.di je demokratska organizacija: Svako ko želi da pruži svoj doprinos u postavljanju budućih ciljeva, može aktivno da učestvuje. Za to postoje skupštine članova, tarifne komisije kao i grupe specifične za preduzeće. Članovi sindikata ver.di u savetima radnika i službenika zajedno sa pri- padajućim organizacijama i sekretarima sindika- ta rade na iznalaženju rešenja, recimo za proble- me unutar preduzeća. Naši zastupnici interesa svoju stručnost isto tako pokazuju i u nadzornim organima za samostalno upravljanje u zdravstve- nim i penzionim osiguravajućim društvima, nad- zornim organima profesionalnih udruženja i društava za očuvanje autorskih prava.

  ZAŠTITA i BEZBEDNOST

  NEPOSREDNO PRAVO NA OSNOVU TARIFNIH UGOVORA

  Članovi sindikata ver.di, zaposleni u preduzeći- ma koja poštuju tarifne sporazume, zaštićeni su odredbama tarifnih ugovora. Imaju punu podrš- ku ukoliko je neophodno da se pred sudom bore za svoja prava. Onaj ko nije član sindikata, može samo da se nada da će poslodavac dobro- voljno da plaća u skladu sa tarifama – važno je znati da se inače ne polaže pravo na to.

  TARIFNI UGOVORI REGULIŠU USLOVE RADA MNOGO BOLJE OD MNOGIH ZAKONA

  Pored plata, tarifni ugovori regulišu i radno vre- me, pravo na godišnji odmor, regres za godišnji odmor i još mnogo toga u korist zaposlenih. Mnogi tarifni ugovori tako garantuju na primer 30 dana godišnjeg odmora na osnovu 5-dnevne radne sedmice. Ukoliko nije sklopljen tarifni ugovor ili nema odgovarajućeg ugovora o radu, primenjuje se Savezni zakon o godišnjem odmo- ru, a odmor se u tom slučaju skraćuje na četiri sedmice. Posebne naknade, kao što je regres za godišnji odmor, zagarantovane su samo u tari- fnim ugovorima. To se isto tako odnosi i na oslo- bođenje od obaveze dolaska na posao u poseb- nim slučajevima.

  KOMPETENTNO PRAVNO SAVETOVANJE I ZASTUPANJE

  Poseban fokus u radu sindikata ver.di predstav- ljaju pravna savetovanja. Bez obzira na to da li se radi o radnom ili socijalnom pravu: članovi će pronaći kompetentne osobe za kontakt. A ukoli- ko dođe do bilo kakvih sporova, specijalizovani pravnici pored savetovanja nude i sveobuhvatnu i besplatnu pravnu zaštitu, ali naravno samo za članove sindikata. Pravna zaštita koju sindikat ver.di pruža u slučajevima nužde obuhvata i zastupanje pred sudom. To se odnosi i na sporo- ve sa osiguravajućim društvima za socijalno i penziono osiguranje kao i osiguranje za slučaj nezgode, sa zavodom za zakonsko zdravstveno osiguranje ili sa Saveznom agencijom za zapo- šljavanje.

  ŠTRAJKAČKA PODRŠKA PRI INDUSTRIJSKIM AKCIJAMA

  Ponekad pregovori o tarifnom ugovoru dođu do svojih granica ili poslodavac pokušava da jedno- strano nametne svoje interese. U takvim situaci- jama često je neumitno da dođe do štrajka. Budući da poslodavci ne isplaćuju naknadu zaposlenima dok su štrajk odnosno zabrana pri- stupa radnom mestu na snazi, sindikat ver.di je tu da pomogne svojim članovima. U cilju pre- vencije ekonomskih gubitaka, ver.di u tim sluča- jevima isplaćuje štrajkačke pomoći.